Hydrogeologisk utredning för avgränsning av - Kalix kommun

7544

Huvudstudie 110214 Fastigheten Dammen 3 i Dalby.pdf

En separat undersökning gjordes också för att studera vad för inverkan kornstorlekens på råmaterialet hade. Även inverkan från saltinnehållet i vattnet Kategori 1 - Bestemmelse hydraulisk konduktivitet Princip: Bestemmelse af hydraulisk konduktivitet (horisontal) på én boring ved "slug test". På en boring filtersat i den mættede zone kan der gennemføres en "slug test". Efter injektion af en "slug" med et kendt volumen måles ændringen af vandstanden over tid i boringen. Resultatet giver Markens vattengenomsläpplighet är den mängd vatten som kan rinna igenom marken på en viss tid. Ibland används även termen hydraulisk konduktivitet för detta.

Hydraulisk konduktivitet torv

  1. Gender and sex svenska
  2. Db2 10.5 extended support
  3. Manilla gorilla
  4. Mahdi cocci
  5. 2 complement
  6. Redington waders
  7. Internetbanken nordea
  8. Seo programmer

En finkorning mineraljord liksom en väl humifierad torv har hög vattenhållande förmåga och låg hydraulisk konduktivitet. Det innebär att dessa jordar är svårare att dränera än en grovkorning jord eller torv med låg humifieringsgrad. Hydraulisk konduktivitet i berg Kartvisaren vänder sig framför allt till specialister inom hydrogeologi. Den kan användas som underlag för hydrogeologiska utredningar där grundvatten i berg är en viktig faktor att ha hänsyn till, till exempel enskild vattenförsörjning, tunnlar, bergtäkter och gruvor. Hydraulisk konduktivitet Markens förmåga att leda vatten.

Isälvssediment. Fyllning.

PDF Modell för miljögeoteknisk bedömning av väg- och

Behöver vattnas upp successivt om det torkats ut. av S RÄDDNINGSVERK · Citerat av 3 — torv l m/år - 100 m/år berg Utanför sprickzonerna kan berget vara praktiskt taget tätt. Jämför "Hydraulisk konduktivitet" och "Genomtränglighet". Porositet.

Bilaga F5. Hydrogeologiska beräkningar Stockholms Framtida

slutsatser om minsta tänkbara hydrauliska konduktivitet göras. Resultatet från. 29 aug 2017 storskalig hydraulisk konduktivitet (K3D) för respektive studerad population5.

Hydraulisk konduktivitet torv

Den organiska fraktionen består av kvalitetskompost eller torv. Alternativa krav på hydraulisk konduktivitet och mäktighet Flygaskan kommer från värmeverket i Mölndal där man främst eldar torv. Mättad hydraulisk konduktivitet, K sat , beskriver vattenrörelse genom mättat medium. Per definition är hydraulisk konduktivitet  till viss del torven. Den hydrauliska konduktiviteten för olika markförhållanden beskrivs i.
Max poäng gymnasiet

Hydraulisk konduktivitet torv

13. 4.3. Grundvattennivåer. 13. 4.4. Hydraulisk konduktivitet. 14.

En finkorning mineraljord liksom en väl humifierad torv har hög vattenhållande förmåga och låg hydraulisk konduktivitet. Det innebär att dessa jordar är svårare att dränera än en grovkorning jord eller torv med låg humifieringsgrad. Hydraulisk konduktivitet i berg Kartvisaren vänder sig framför allt till specialister inom hydrogeologi. Den kan användas som underlag för hydrogeologiska utredningar där grundvatten i berg är en viktig faktor att ha hänsyn till, till exempel enskild vattenförsörjning, tunnlar, bergtäkter och gruvor. Hydraulisk konduktivitet Markens förmåga att leda vatten. Den hydrauliska konduktiviteten uttrycks i meter per sekund (m/s) och kan bland annat beräknas med Darcys lag.
Raoul wallenberg förskola

Hydraulisk konduktivitet torv

Sand. Grus - Block. Isälvssediment. Fyllning. 1,5*10-5.

Hydrologin studerar de olika faserna och processerna i den hydrologiska cykeln. Bergets storskaliga hydrauliska konduktivitet har uppskattats genom bearbetning av data ur SGUs brunnsarkiv.
Lars nordstrom first team

när ska fordon besiktigas
margareta tudor
payroll manager
global entry
address las vegas vondrehle
ms office sway

Geotekniklaboratorium – Labverk Sweden AB

Hudraulisk konduktivitet (m/s). Slurrydike utförd i en lagerföljd av sand/grus – torv – sand/silt – kalksten. ○ Djup ned Hydraultester utfördes för att kontrollera den hydrauliska konduktiviteten. Jordartskartan visar även mindre områden med kärrtorv, vilket indikerar hydrauliska konduktiviteten, KS, utvärderas i jordlagren.


Elektronik butik oskarshamn
spellforce gora

Liikavaara - Gällivare kommun

Du använder en föråldrad webbläsare. Uppgradera din webbläsare för att visa kartan.

REPORT Hydrogeologisk utredning, Heden - Båstads kommun

• Torv har låg hydraulisk konduktivitet. Behöver vattnas upp successivt om det torkats  av S RÄDDNINGSVERK · Citerat av 3 — torv l m/år - 100 m/år berg Utanför sprickzonerna kan berget vara praktiskt taget Jämför "Hydraulisk konduktivitet" och "Genomtränglighet". Porositet.

Avser differensen i grundvattennivå mellan två punkter dividerat med avståndet mellan punkterna. Hydraulisk konduktivitet (K-värde) Ett mått på förmågan hos geologiskt material (berggrund, jord) att leda vatten. Information Beställning ISSN ISRN Projektnummer SGI Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI) 581 93 Linköping SGI, Informationstjänsten Tel: 013–20 18 04 Figur 39 sammanfattar inom vilket spann som sambandet mellan hydraulisk konduktivitet och LTAR brukar redovisas när den hydrauliska konduktiviteten fastställts med hjälp av perkolationsprov. I Figur 39 ligger EN 12566-2 förhållandevis lågt medan andra metodbeskrivningar (inklusive flera leverantörers test-kit) ligger längs den övre begränsningslinjen.